Bestemmelser for området

Lokalplanen for Utzons Allé indeholder mange bestemmelser for området. Her er samlet et overblik over de vigtigste ting, du som grundejer skal være opmærksom på – både når du bygger, og når du bor her.

Boligen

 • Vinduer skal være hvide og udføres i træ eller træ/aluminium.
 • Alle ydervægge skal være pudset/vandskuret og males i hvide farver (farvekoder indhentes fra Odense Kommune).
 • Træværk og søjler skal dimensioneres kraftigt og være i arkitektonisk harmoni med resten af bygningen.
 • Max. 1 etage med udnyttelig tagetage.
 • Max. 6,5 meter højde fra terræn.
 • Hældning på tag mellem 12 og 25 grader
 • Skal placeres i forhold til verdenshjørner (dvs. ydermur vender mod øst, vest, syd eller nord).
 • Skal udføres som længe, eller vinkelhuse (h-huse tæller som vinkelhuse).
 • Tag skal udføres som sort tagpap med listedækning, sorte eternitskifer eller sorte, ikke-reflekterende tagsten.
 • Tagrender/nedløbsrør skal være zink eller kobber.
 • Tagudhæng skal enten udelades eller være mellem 0,5-1,0 meter.
 • Ejendom skal placeres min. 2,5 meter fra skel (hvis udhæng, så tæller den del som er over 0,5 meter med)

Enkelte bestemmelser kan der typisk dispenseres på ved søgning af byggetilladelse og efterfølgende nabohøring.

Carporte og garager

Samme regler gælder for carporte og garager som selve ejendommen, dog med tilføjelser:

 • 50% af ydervægslængden kan udføres i træ.
 • Max. højde på 2,5 meter målt fra terræn
 • Max. længde på 9 meter
 • Placeres min. 5 meter fra grundens skel mod vej
 • Hældning på tag mellem 12 og 25 grader
 • Skal placeres i forhold til verdenshjørner (dvs. ydermur vender mod øst, vest, syd eller nord)
 • Tag skal udføres som sort tagpap med listedækning, sorte eternitskifer eller sorte, ikke-reflekterende tagsten.
 • Tagrender/nedløbsrør skal være zink eller kobber.
 • Tagudhæng skal enten udelades eller være mellem 0,5-1,0 meter.
 • Skal placeres min. 1,5 meter fra skel (hvis udhæng tæller den del som er over 0,5 meter med)
 • Alle ydervægge skal være pudset/vandskuret og males i hvide farver (farvekoder indhentes fra Odense Kommune).
 • Hvis træ er del af  bygningen skal det males i hvide farver eller som “natur”.
 • Skal have eget tag, må dog bygges sammen med ejendommen, men må ikke være under samme tag.

Enkelte bestemmelser kan der typisk dispenseres på ved søgning af byggetilladelse og nabohøring.

Haven

 • Der må ikke foretages terrænændringer på mere end +/- 0,5 meter i forhold til naturligt terræn.
 • Det naturlige terræn i forhold til naboskel skal bibeholdes.
 • Alle grunde skal omkranses af en bøgehæk i max. 180 cm højde. Kan udelades mellem naboer, hvis begge parter er enige.
 • Hegn mod naboskel skal være levende hegn.
 • Der må ikke opstilles antenner eller sendemaster.
 • Paraboler skal placeres i terræn og må ikke virke skæmmende.
 • Ubebyggede grunde skal holdes “pæne” og græs skal slåes min. 2 gange årligt.

Parkering

 • Der skal anlægges minimum 2 parkeringspladser på grunden.
 • Campingvogne, både, uindregistrede køretøjer må ikke nat-parkeres/opbevares i området eller på grunden.

Uden for matriklen

For indkørsler, hvor fællesarealet gennemskæres, gælder følgende:

 • Generelt kan placering og bredde af indkørslen gennem fællesområdet tilpasses ejendommen såfremt, at indkørslen ikke er i vejen for eksisterende vejtræer, gadelygter, stier og pullert-anlæg (i sådanne tilfælde må grundejeren bekoste og ansøge om flytningen af f.eks. vejtræer og gadelygter).
 • Da lokalplanen foreskriver parkeringsmuligheder på grunden til mindst 2 køretøjer accepteres det, at indkørslen breddemæssigt anlægges derefter og med typisk acceptabel bredde gennemskærende fællesarealet på mellem 4-9 meter, såfremt dette ikke er til gene for vejtræer, gadelygter og stier i fællesområdet.
 • Der må dog ikke anlægges andet end egnede fliser/kørselsmateriale i den del fællesområdet, der er mellem grunden og fortovet uden godkendelse fra grundejerforeningen. Dvs. ingen hækplanter, forhøjninger etc., da dette bl.a. vil gøre det svært for vores gartner at holde græsdelen af området.

Grundejer har lovmæssigt pligt til at holde området foran ejendommen, herunder:

 • Fejning af asfalt, fliser og fortov.
 • Fjernelse af affald, ukrudt på areal omkring ejendommen, fortov, kantsten og vej.
 • Snerydning (mellem kl. 7 og 22)
 • Som udgangspunkt har grundejer ansvaret ud til midten af vejen for ejendommen (inkl. “helle-anlæg”).

Du kan læse mere om pligter som grundejer her: https://www.bolius.dk/generelt-om-dine-pligter-som-husejer-17773/

Grundejerforeningen har desuden hyret en gartner til det grove arbejde uden for matriklerne. Der bliver ryddet sne, slået græs, vedligeholdt fællesarealer og områderne umiddelbart ud for ens grund. Det fritager dog ikke grundejeren for ansvaret for selv at holde fortovet rent, ukrudt nede, slå græs, fjerne sne mv., da gartneren kun er her lejlighedsvis og snerydning på vejen kun sker ved stort snefald.